Name of festivals

Date of festivals

 

Rohini Vrat

10-Jan

 

Meru Trayodashi

25-Jan

 

Chaumasi Chaudas

11-Mar

 

Ashtahnika Vidhan Ends

12-Mar

 

Navapad Oli

03-Apr

 

Shri Mahavir Jayanti

09-Apr

 

Varshitap Parana

28-Apr

 

Paryushana Parvarambha

19-Aug

 

Anata-Chaturdasi

05-Sep

 

Jain festivals 2016

Date

Day

Jain Festival

January 20, 2016

Wednesday

Rohini Vrat

February 6, 2016

Saturday

Meru Trayodashi

March 15, 2016

Tuesday

Ashtahnika Vidhan Begins, Rohini Vrat

March 22, 2016

Tuesday

Chaumasi Chaudas

March 23, 2016

Wednesday

Ashtahnika Vidhan Ends

April 1, 2016

Friday

Varshitap Arambha

April 11, 2016

Monday

Rohini Vrat

April 13, 2016

Wednesday

Navapad Oli Begins

April 19, 2016

Tuesday

Shri Mahavir Jayanti

May 8, 2016

Sunday

Rohini Vrat

May 9, 2016

Monday

Varshitap Parana

May 16, 2016

Monday

Mahavir Swami Kevalagyan

June 5, 2016

Sunday

Rohini Vrat

July 2, 2016

Saturday

Rohini Vrat

July 11, 2016

Monday

Ashtahnika Vidhan Begins

July 18, 2016

Monday

Chaumasi Chaudas

July 19, 2016

Tuesday

Ashtahnika Vidhan Ends

July 29, 2016

Friday

Rohini Vrat

August 26, 2016

Friday

Rohini Vrat

August 29, 2016

Monday

Paryushana Parvarambha

September 6, 2016

Tuesday

Samvatsari Parva

September 22, 2016

Tuesday

Rohini Vrat

October 8, 2016

Saturday

Navapad Oli Begins

October 16, 2016

Sunday

Navapad Oli Ends

October 19, 2016

Sunday

Rohini Vrat

October 30, 2016

Sunday

Mahavir Nirvana

October 31, 2016

Monday

Jain New Year

November 5, 2016

Saturday

Gyana Panchami

November 7, 2016

Monday

Ashtahnika Vidhan Begins

November 13, 2016

Sunday

Chaumasi Chaudas

November 14, 2016

Monday

Ashtahnika Vidhan Ends, Ratha Yatra

November 16, 2016

Wednesday

Rohini Vrat

December 13, 2016

Tuesday

Rohini Vrat

Jain Festivals

 Date – 2015

Deep Diwali

 

Mahamastak Abhishek

 

Mahavir Jayanti

Thursday, 2nd April

Paryushan

18/09/2015, Friday