S.N

Sub Division

 

Telephone                

Mob.

1.        

Areraj

 06252 285344

 

 

 

2.        

Chakiya

06252 243249

9473 191 304

3.        

Motihari

06252 241010

9430 517 500

4.        

Pakridyal

06252 283428

9431 405 682

5.        

Roksoul

06252 221377

9473 191 306

6.        

Sikrahana

06252 282770

9473 191 307